Reklamace

V případě reklamace odešlete e-mail na adresu reklamace@nabyteksprint.cz

 

Nezapomeňte uvést následující informace:

  • název zakoupeného zboží
  • datum zakoupení, resp. obdržení zásilky
  • číslo dokladu
  • kontaktní údaje vč. telefonního čísla
  • podrobný popis poškození, přídadně ilustrační fota

Reklamační pracovník vás bude kontaktovat v nejbližším možném termínu.

JAK REKLAMACI VYŘEŠÍME?

1. Jestliže jste obdrželi poškozený díl, napíšete nám jeho označení, dle montážního plánu, a my vám žasleme nový.

2. Jestliže máte problém se sedačkou, postelí nebo nějakým jiným velkým kusem nábytku, staví se k vám reklamační technik, který posoudí, zda-li se zboží opraví nebo vymění za nové.


Reklamační řád

I.

Odpovědnost za vady prodané věci

 

1. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví po převzetí věci v záruční době (záruka).

2. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Prodávající dále neodpovídá za vady vzniklé nevhodným použitím věci, nadměrným opotřebením, nesprávnou údržbou či poškozením způsobeným kupujícím nebo třetími osobami.

3. U zboží prodávaného jako II. jakost, prodávající neodpovídá za estetické vady, které nejsou na překážku funkčnímu užívání věci.

4. Vady zboží je nutné uplatnit v záruční době. Záruční doba je 24 měsíců od data převzetí zboží kupujícím.

5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo vrátit zboží a žádat vrácení kupní ceny.

6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

7. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

8. Má-li zlevněné zboží vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

9. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují v prodejně prodávajícího. Pracovník pověřený prodávajícím přijme věc k reklamaci v provozovně a o reklamaci vystaví reklamační protokol, ve kterém ihned (ve složitých případech do 10 dnů) rozhodne, jakým způsobem bude reklamace vyřízena.

10. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodnou s kupujícím na lhůtě delší.

11. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

12. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

13. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Reklamační řád nabývá účinnosti.