Reklamace

V případě reklamace odešlete e-mail na adresu reklamace@nabyteksprint.cz

Nezapomeňte uvést následující informace:

 • název zakoupeného zboží
 • datum nákupu (najdete na faktuře nebo pokladním dokladu)
 • číslo dokladu
 • kontaktní údaje vč. telefonního čísla
 • podrobný popis poškození, přídadně ilustrační fota

Reklamační pracovník vás bude kontaktovat v nejbližším možném termínu.

Jak reklamaci vyřešíme?

 1. Jestliže jste obdrželi poškozený díl, napíšete nám jeho označení podle montážního plánu a my vám zašleme nový kus.
 2. Jestliže máte problém se sedačkou, postelí nebo nějakým jiným velkým kusem nábytku, posoudíme reklamaci individuálně.

Reklamační řád

Tento reklamační řád všeobecné obchodní podmínky je vydán zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád je vydán společností NÁBYTEK SPRINT s.r.o., IČ: 27806103, se sídlem: V Zimném dole 825, 735 11 Orlová, zapsané u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52323                

kontaktní údaje:
email:  reklamace@nabyteksprint.cz
telefon: (+420) 722 414 979

www: www.nabyteksprint.cz

(dále jen „prodávající“)

I.
Práva z vadného plnění

 1. Tento reklamační řád upravuje postup při uplatnění práv z vadného plnění kupní smlouvy, kterou uzavřela fyzická osoba mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo osoba v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“)
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 7. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 8. Za vadu zboží se nepovažuje rozdíl odstínů barev zboží ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.
 9. Za vadu zboží se považuje, že zboží nemá dostatečnou životnost, kterou lze rozumně očekávat.

II. 
Lhůta k uplatnění práv

 1. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době dvanácti měsíců od převzetí. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Prodávající může u jednotlivého zboží stanovit i delší záruční dobu.
 3. Ustanovení čl. II odst. 2 se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

III.
Práva kupujícího

 1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  1. výměnu za nové zboží,
  2. opravu zboží,
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. odstoupit od smlouvy.
 2. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
  1. pokud má zboží podstatnou vadu,
  2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
  3. při větším počtu vad zboží.
 3. Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.
 4. Volbu způsobu reklamace má kupující. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

IV. 
Postup při vyřizování reklamace

 1. Kupující může odeslat zboží prodávajícímu na adresu NÁBYTEK SPRINT s.r.o., V Zimném dole 825, 735 11 Orlová nebo jej předat prodávajícímu v provozovně.
 2. Při zasílání kupující zabalí zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží kupující přiloží doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující datum koupě zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.
 3. Kupující uvede při reklamaci následující údaje: název zakoupeného zboží, datum zakoupení, resp. obdržení zásilky, číslo dokladu, kontaktní údaje vč. telefonního čísla, podrobný popis poškození, případně ilustrační fotografie.
 4. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 5. Pokud by kupujícímu uplatnění práva z vad mělo způsobit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. V takovém případě je kupující povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. 10.Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád je platný od 27.05.2024

Příloha: 
Formulář pro odstoupení od smlouvy